พระมหาบุญช่วย550216wmv


พระธรรมเทศนา
พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ณ มูล

22,264